Проект – BG16RFOP002-2.040

Проект No BG16RFOP002-2.040-0868, с наименование „Внедряване на нови технологии и оборудване и подобряване на производствения капацитет в Блек Брос Саунд ООД“